۵۰ درصد افراد ۴۰ تا ۵۴ ساله مبتلا به تصلب شریان هستند
مطالب پیشنهادی