سورن پینت | خودشناسی
۲۶ام آذر ۱۳۹۶ سورن

به راستی که این جمله بر همگان اثبات شده است که پر سود ترین علوم، خودشناسی است. زیرا مادامی که چیزی را نشناسیم نمی توانیم با آن کار کنیم و وقتی که موضوع زندگی، خود ما هستیم باید خود را بشناسی، هم به صورت عمومی و هم به صورت خاص. عمومی به این معنا که اصلا بدانیم انسان چیست و چه قابلیت های دارد و خاص به معنی اینکه من کیستم؟ چه محاسن و معایبی دارم؟ اهدافم چیست؟ چگونه می توانم به آنها برسم؟ راه خوشبختی من چگونه است و … انسان با شناخت خود می تواند به خواسته های خود روز به روز نزدیکتر شده واز شکستهای پیش رو جلوگیری کرده و زندگی بهتری داشته باشد.

خودشناسی


مطالب پیشنهادی