قانون بازنشستگي پيش از موعد به تاييد شوراي نگهبان رسيد
۲ام اسفند ۱۳۹۶ سورن

سورن پینت: شوراي نگهبان از مجلس شوراي اسلامي خواسته است كه عبارت “سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور” در اين لايحه را اصلاح كند.

لايحه فوريتي “بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت”پنجم شهريور ماه از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب شده بود.

براساس ماده واحده اين لايحه به دولت اجازه داده ‌شده است از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت سه سال، كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي را كه حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول، داشته باشند با حداكثر ۵ ‌سال سنوات ارفاقي، بدون شرط سني و در صورت تقاضاي كاركنان و موافقت دستگاه متبوعه خود بازنشسته كند. پاداش پايان خدمت اين قبيل كاركنان بر اساس ۳۰ سال محاسبه خواهد شد.

بر اساس اين مصوبه، حداقل سنوات قابل قبول براي استفاده بانوان شاغل از اين حكم ۲۰ سال بوده و حداكثر سنوات ارفاقي كاركنان، ۵ سال خواهد بود.
به موجب اين مصوبه، شركت‌هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مي‌توانند صرفا با استفاده از منابع مالي خود، كاركنان واجد شرايط خود را به نحو مقرر در اين قانون بازنشسته كنند.


مطالب پیشنهادی